You are currently viewing Sejarah Pensyariatan Zakat dan Pelajaran di Dalamnya

Sejarah Pensyariatan Zakat dan Pelajaran di Dalamnya

Sejarah Pensyariatan Zakat
Zakat sebenarnya ibadah yang sudah dikenal dari wahyu-wahyu langit sebelumnya.

Allah Ta’ala berfirman,

??????????????? ????????? ????????? ??????????? ????????????? ?????????? ?????? ???????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ????????? ????? ??????????

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. Al-Anbiya’: 73).

Allah berbicara mengenai perkataan Nabi Isa ketika ia masih dalam buaian,

???????????? ???????????? ???????????? ??? ?????? ??????

“dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.” (QS. Maryam: 31).

Fase Makkah telah membicarakan tentang zakat seperti pada ayat,

??????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ??????? ??????? ??????? ?

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.” (QS. Al-Muzammil: 20).

???????? ??????????????? , ????????? ??? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ???? ??????????

“Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Fussilat: 6-7).

Ayat-ayat di atas membicarakan tentang zakat dengan syariat yang umum, belum dijelaskan mengenai kewajiban atau batasan harta yang wajib dikeluarkan, hingga siapa yang berhak diberikan zakat.

Pelajaran dari Sejarah Pensyariatan Zakat

Pertama: Sebagaimana puasa, zakat disyariatkan secara bertahap, tidak diwajibkan sekaligus dengan aturan-aturannya.

Kedua: Zakat merupakan wujud dari rasa kemanusiaan dan manifestasi dari kesempurnaan dan ketinggian akhlak. Islam menerapkannya dengan mewajibkan zakat. Allah Ta’ala berfirman,

???? ???? ????????????? ???????? ????????????? ?????????????? ????? ??????? ?????????? ? ????? ????????? ?????? ?????? ? ????????? ??????? ???????

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata, “Doakanlah kebaikan untuk mereka, yaitu kepada kaum mukminin secara umum, juga secara khusus kepada yang mengeluarkan zakat dari harta mereka kepadamu. Karena doa tersebut adalah ketenangan untuk hati mereka dan memberikan kabar gembira untuk mereka. Allah itu Maha Mendengar doa baikmu dan Allah yang mengabulkannya.” (Tafsir As-Sa’di, hlm. 363)

Ketiga: Zakat berfungsi untuk menolong orang-orang fakir dan membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud dari rasa persaudaraan, realisasi dari akhlak yang terpuji, dan untuk menghilangkan rasa hasad dan buruk sangka dari orang-orang miskin. Pastinya jika orang kaya menunaikan zakat, orang-orang miskin akan mendoakan baik kepada mereka agar mendapatkan berkah dan juga hartanya terus berlimpah.

Keempat: Zakat juga berfungsi menghapus dosa-dosa dan menghilangkan dari bala. Allah Ta’ala berfirman,

??????????? ???????? ????? ?????? ? ??????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ???????????

“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (QS. Al-A’raf: 156).

Kelima: Menunaikan zakat merupakan wujud dari syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat lahir dan batin. Allah Ta’ala berfirman,

?????? ????????? ????????? ?????? ?????????? ???????????????? ? ???????? ?????????? ????? ???????? ?????????

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.” (QS. Ibrahim: 7)

Keenam: Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk berdakwah. Allah telah menjadikan muallaf sebagai orang yang berhak menerima zakat, dengan tujuan untuk membujuk hati mereka kepada Islam dan agar keimanan mereka semakin kuat kepada Allah.